Tietosuoja

REKISTERISELOSTEET
Henkilötietolaki velvoittaa kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia rekisteriselosteen ylläpitämiseen.
Kangasalan Ratsastusterapialla on seuraavat rekisterit:
  • Potilasrekisteri
  • Uutiskirjerekisteri
  • Ajanvarausrekisteri

ASIAKAS- JA POTILASREKISTERI

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä                                                    

Kangasalan Ratsastusterapia

Yhteystiedot

Lastenniityntie 45                                    

36200 Kangasala

050 3362112

info@kangasalanratsastusterapia.fi

Yhteyshenkilö

Petra Nowak

Rekisterin nimi

Kangasalan Ratsastusterapian yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

  1. Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
  2. laki potilaan asemasta ja oikeuksista
  3. terveydenhuoltolaki
  4. sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
  5. laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Rekisteriin liitetään Kangasalan Ratsastusterapian ajanvarausrekisterin tietoja. 

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja sekä muilta hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvilta asianmukaisilta tahoilta saatuja tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan manuaaliseen järjestelmään. Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Kangasalan Ratsastusterapian palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Manuaalista rekisteriä säilytetään Kangasalan Ratsastusterapian lukituissa tiloissa ja Petra Nowakin valvonnassaAJANVARAUSREKISTERI 

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kangasalan Ratsastusterapia

Yhteystiedot

Lastenniityntie 45

36200 Kangasala

050 3362112

info@kangasalanratsastusterapia.fi

Yhteyshenkilö

Petra Nowak

Rekisterin nimi

Kangasalan Ratsastusterapian ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset.

Rekisterin tiedot liitetään Kangasalan Ratsastusterapian asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy, ja muita varaukseen liittyviä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Rekisteri yhdistetään Kangasalan Ratsastusterapian potilasrekisteriin.

Tiedot tallennetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Kangasalan Ratsastusterapian palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.UUTISKIRJEREKISTERI 

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kangasalan Ratsastusterpia

Yhteystiedot
Lastenniityntie 45

36200 Kangasala

050 3362112

info@kangasalanratsastusterapia.fi 

Yhteyshenkilö
Petra Nowak 

Rekisterin nimi
Kangasalan Ratsastusterapian uutiskirjerekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus
Uutiskirjerekisteriä pidetään sähköpostiviestinnän toteuttamiseen. 

Rekisterin tietosisältö
Uutiskirjerekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi ja sähköpostiosoite. 

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja.  

Tietojen luovutus ja siirto
Jokaisella on oikeus tietää rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää niiden poistoa. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Tiedot tallennetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.